Proforte Plus

درباره محصول

معرفی: در این کود بین فسفر و کلات روی هماهنگی کامل وجود دارد.
شکوفه دهی وبهره وری و کیفیت محصول را افزایش می دهد.
از ریزش میوه جلوگیری کرده و سبب استحکام آن می گردد.
این کود اثر تنش محیطی را به حداقل می رساند.
این کود برای تمام گیاهان و میوه های گلدار مناسب است.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

مجموع ازت : 4 %

ازت آمونیوم : 4 %

P2O5 فسفر محلول : 21 %

(B) بر محلول : 0.1 %

(Mn)منگنز محلول : 0.1 %

(Zn)روی محلول : 10 %

(Zn) روی محلول کلات : 9 %

pH : 2-9

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر