Pro-Nez

درباره محصول
معرفی: در این کود ازت و روی به نسبت مناسب جهت افزایش کیفیت و باروری و کمیت محصول وجود دارد.
این کود بر روی تشکیل کلروفیل و نیز گرده افشانی دارای اثر مثبت است.
یکی از ویژگیهای این کود از بین بردن عریان شدگی کلروتیک در ذرت، رنگ پریدگی رگبرگ در مرکبات وپیچ خوردگی و تغییر شکل و ریز برگی در سیب است.
مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی را افزایش می دهد.
امکان رشد مجدد در گیاهان آسیب دیده را فراهم می کند.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

مجموع ازت: : 15 %

ازت آمونیوم : 5 %

ازت نیترات : 7 %

ازت اوره : 3 %

(Zn)روی محلول : 6 %

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر