Protient İron G

درباره محصول
معرفی: با توجه به آنکه آهن در سنتز کلروفیل بکار می رود کمبود آن در گیاه بویژه در برگهای جوان سبب کلروز (زرد برگی) می شود.
آیرون جی حاوی آهن به شکل یون Fe+3 ترکیب شده با اسیدهای آلی خاص است، که علاوه بر کمبود آهن، کمبود مواد آلی خاک را نیز برطرف می سازد.
دارای ساختاری بسیار پایداراست و هیچگاه تغییر شکل پیدا نمی کند حتی اگر PH دچار تغییر شود.
در هر شرابط PH خاک قابل جذب توسط گیاه است.
به دلیل حالت مایعی که دارد به راحتی پخش و جذب می شود.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

(Fe)آهن محلول : 6 %

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر