Protient Borone

درباره محصول

معرفی: این کود بسیار مناسب برای تشکیل میوه می باشد و بسیاری از بیماریهای گیاهی نظیر چوب پنبه ای شدن،پوسیدگی سیاه و قهوه ای شدن داخل میوه،ضعف در تلقیح گلها که در نتیجه آن میوه ای ناقص و بد شکل بوجود می آید و...را از بین می برد.
با توجه به مرز باریک سمیت و کمبود بر در خاک محلول پاشی آن بیشتر توصیه می شود.
مصرف آن در زمان تورم جوانه ها و بعد از ریزش گلبرگها در ابتدای سایز گیری میوه توصیه می شود
جزئیات محصول

محتویات : W/W

(B) بر محلول : 11%

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر