کارخانه

Atatürk Mah. 217 Sokak No:15

+90 532 111 14 68

Turgutlu – Manisa

info@gmttarim.com

فروشگاه

Turgutlu – Manisa

depo@profert.com.tr

فروش و پشتیبانی فنی نماینده


شما می توانید انواع اطلاعات مربوط به محصولات ما را با شماره تماس ما دریافت کنید، شما می توانید پشتیبانی فنی با توجه به خاک و گیاه که در حال رشد هستید، دریافت کنید

مدیر بازاریابی

Murat ÖZNUR
تماس : +90 532 600 66 46

FOREIGN TRADE

Eren KAYA
+90 542 727 99 87

Erenkaya@profert.com.tr

منطقه اژه

Zir. Müh. Hakan ÖZDOĞAN
تماس : +90 537 065 89 88

Zir. Müh. Selahattin Yüzbaşıoğlu
تماس : +90 539 939 32 86

منطقه دریای مدیترانه

Zir. Müh. Milhan Güler
تماس : +90 537 527 67 41

منطقه دریایی سیاه و سفید آناتولی

Zir. Yük. Müh. Yasin AYDIN
تماس : +90 549 670 00 19

منطقه دریای سیاه در شرق

Zir. Yük. Müh. Mustafa ALIŞKAN
تماس : +90 537 403 66 49

Zir. Yük. Müh. Özgür İZMİRLİOĞLU
تماس : +90 542 296 44 80

منطقه جنوب شرقی آناتولی شرق و جنوب شرقی

Zir.Müh. Ali Serdar YÜKSEL
تماس : +90 505 110 65 07

MARMARA BÖLGESİ

Yıldırım ORDU
تماس : +90 537 659 01 23

Distribütör; Biofert Ltd Şti - İrfan OKUMUŞ
تماس : +90 532 362 69 56

Distribütör; Zeno Tarım ltd Şti. - Faruk ŞENOCAK
تماس : +90 532 502 49 81

منطقه آناتولی مرکزی

Distribütör; Obruklular Tarım Ltd Şti
تماس : +90 537 264 44 38

تماس با ما